9 eenvoudige stappen voor het krijgen van een CE keurmerk op je product
9 eenvoudige stappen voor het krijgen van een CE keurmerk op je producten
20 april 2021 

9 eenvoudige stappen voor het krijgen van een CE keurmerk op je producten

Wanneer jij start met producten inkopen en doorverkopen, zal je ook te maken krijgen met de nodig regels die er bestaan omtrent bepaalde producten. En 1 daarvan is of die in aanmerking dienen te komen voor een CE keurmerk …eveneens het proces om dit op je producten aan te brengen. Het is feitelijk een afkorting voor “Conformité Européenne”, wat feitelijk Europese conformiteit in het Frans betekent en ook al wat verklapt over de lading ervan, ofwel waarvoor het keurmerk eigenlijk bedoeld is. Overigens is het voor bepaalde producten een verplicht keurmerk dat aangebracht zal moeten worden …voor specifieke producten die op de markt worden gebracht in landen van de Europese Unie (EU), en ook de Europese Economische Ruimte (EER).

Het CE keurmerk wordt ook wel CE-markering genoemd, en komt dus neer op dezelfde herkenbare “CE” markering die je vaak op bepaalde producten ziet waarop dat keurmerk van toepassing is.

Wat je eigenlijk met een CE keurmerk doet is aantonen dan je product aan alle belangrijkste eisen voldoet die de Europese Unie heeft vastgesteld, aan de hand van toepasselijk richtlijnen die er voor bepaalde producten gelden. Je verklaart dus feitelijk dat producten van jou hieraan tegemoetkomen …en jij de producten dus veilig aan consumenten mag verkopen. Het is dus belangrijk dat jij checkt of dat keurmerk nodig is op je producten en je er werk van maakt wanneer die noodzaak bestaat.

Het is de taak van fabrikanten essentiële stappen te zetten, om dit kenmerk op producten te zetten indien die verplichting er is voor betreffende items.

En onderdelen van die stappen zijn bv. het uitvoeren van een conformiteitsbeoordeling, opstellen van technische dossiers en o.a. een “verklaring van overeenstemming” voor de Europese Unie ondertekenen …die documenten moeten verder beschikbaar worden gesteld voor de indiending ervan bij officiële instanties …om wat voor reden dan ook. Zorg ervoor dat je alles goed op orde hebt …want zo kom je niet voor verassingen te staan en laat je ook duidelijk zien dat je producten aan alle (strenge) richtlijnen voldoen en dat is natuurlijk extreem belangrijk.

Bij een CE-markering zijn natuurlijk verschillende partijen betrokken, en daarin speelt de fabrikant een belangrijk rol. Want die is namelijk verantwoordelijk voor het ontwerp, productie en het eventueel aanbrengen van een CE keurmerk op items die voor de Europese markt bestemt zijn. Indien die fabrikant buiten de Europese Unie gevestigd is, nemen vertegenwoordigers met autoriteit ook deel aan het CE-markeringsproces. Verder kunnen ook importeurs, distribiteurs en assemblagebedrijven onderdeel uitmaken van dat CE-systeem. Hierop letten is dus belangrijk.

Een conformiteitsverklaring dient aan verschillende eisen te voldoen …en dat zijn onder meer naam + adresgegevens van fabrikanten, de (basis) vereisten van de producten waar het om gaat, naam en ID-nummer van de aangemelde instantie (indien dit natuurlijk nodig is) en tot slot een juridisch bindende handtekening die namens de organisatie wordt gezet.

Het is belangrijk dat een CE-keurmerk (CE-markering) op verschillende plaatsen wordt vertoont en dat zijn onder meer het product zelf, in aanwezige gebruiksaanwijzingen, op de verpakking …en op garantiebewijzen. En hoewel het CE-keurmerk in combinatie met andere markeringen gebruikt mag worden, is het wel belangrijk dat de zichtbaarheid en leesbaarheid van de CE-markering niet verhinderd mag worden en daar moet je dus extra op letten (geldt natuurlijk ook voor alle andere markeringen die je aanbrengt). Zorg ervoor dat alles duidelijk op het product + andere onderdelen staat.

In een notendop, de CE-markering is dus een “stempel” wat gebruikt wordt om te bewijzen dat producten voldoen aan alle richtlijnen omtrent gezondheid, veiligheid en / of milieubescherming …waardoor het op die manier een soort internationaal (EU) paspoort betekent voor je producten. Het dekt dus alle wettelijke vereisten die gelden in landen binnen de EU en EER. Zorg er dus voor dat je hieraan ook voldoet met je producten …en je dus legitiem de markt kan betreden met die specifieke producten.

CE-keurmerken die aangebracht worden op producten of alle bijbehorende documentatie, geven in exacte bewoording aan dat die producten voldoen aan de Europese Normen (EN) en de geharmoniseerde delen van de Europees technische goedkeuringsgids …wat dus neerkomt op het feit dat die producten vrij op de markt kunnen komen en kopen en verkopen ervan is toegestaan.

CE keurmerk op je product zettenOp het moment dat je (Amazon) verkoper bent, zal je hoogstwaarschijnlijk producten importeren uit China en zal er dus moeten worden bepaalt of er een CE-keurmerk op je producten van toepassing is. Inmiddels zijn er zo’n 20 productgroepen waarvoor die CE-markering geldt, en de kans is dus aannemelijk dat jij hier met jouw producten ook mee te maken zal krijgen. Het is dus verstandig na te gaan of jouw producten onder 1 van deze productgroepen vallen en te checken of het dus ook noodzakelijk is aan die richtlijnen te voldoen. We praten dan over de volgende productgroepen.

• Verschillende soorten bouwproducten
• Drukvaten
• Verschillende elektromagnetische producten
• Gastoestellen
• Verschillende soorten koelkasten
• Verschillende soorten cosmeticaproducten
• Liften
• Verschillende soorten machines
• Medische hulpmiddelen etc.
• Motorvoertuigen
• Persoonlijke beschermingsmiddelen etc.
• Pleziervaartuigen
• Speeltoestellen
• Scheepsbenodigdheden
• Selecommunicatieve (rand)apparatuur etc.
• Verpakkingen

Er bestaat dus een reële kans dat jij ook met de CE-markering te maken krijgt voor je producten …tenzij je natuurlijk hele andere producten verkoopt (geen CE-markering nodig zal hebben).

Wat voor richtlijnen zijn er voor jouw product?CE keurmerk richtlijnen

Het kan zijn dat je meer informatie nodig hebt of geharmoniseerde normen wilt aanhouden, dan kan je daarvoor terecht bij het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI). In sommige gevallen kan het zijn dat richtlijnen, voorschrijven dat je producten getest moeten worden door een erkende instantie (in dat geval zal je hier dan ook aan moeten voldoen). Een andere mogelijkheid is dat voor jouw product richtlijnen gelden, waarbij je de producten zelf mag testen. Wanneer jouw product dan eenmaal getest is, mag na goedkeuring van dat proces het CE-keurmerk geplaatst worden op producten en alle toebehoren.

En de aspecten van de producten die getest worden hebben dus betrekking op de gezondheid, veiligheid en milieu. Je zal dit dan ook uiterst serieus dienen te nemen. Zorg ervoor dat je alles op de correcte wijze uitvoert.

Om een voorbeeld te geven: het kan zijn dat je elektromagnetische producten verkoopt, welke geen storende elektromagnetische straling mogen hebben en je dat aan de hand van een CE-markering kan aantonen.

CE keurmerk verantwoordelijkheid en aansprakelijkheidEn de verantwoordelijkheid voor die CE-markering ligt dus grotendeels bij de ondernemer zelf en dan praten we in veel gevallen over de fabrikant (producent), maar het kan ook voor importeurs gelden. Ga je dus inkopen via China, is het altijd zaak na te gaan welke richtlijnen er gelden voor je producten en hier ook aan te voldoen. Je wilt altijd conform die eisen werken.

Het kan dus ook zijn dat je dat onderzoek en eventuele metingen zelf mag uitvoeren …eveneens dien je ervoor te zorgen dat het CE-keurmerk, na die test, duidelijk op het product en alle andere toebehoren komt te staan. In sommige gevallen dien je testen te laten uitvoeren via door overheid aangewezen instanties …en zal je dus ook producten daar moeten laten testen, alvorens ze ook echt daadwerkelijk op de markt kunnen worden gebracht.

We raden je aan even de tijd te nemen voor dit proces …zorg ervoor dat je tegemoet komt aan die eisen, zodat je legaal de markt op kan gaan met die producten.

CE keurmerk of CE markeringHet is nog weleens onderwerp van gesprek …is het nou een CE keurmerk of CE-markering. En hoewel beide worden gebruikt en er veel naar CE keurmerk wordt gezocht in bv. de Google zoekmachine betekenen ze allebei hetzelfde. Je zou het ook een CE-markering kunnen noemen.

Verder is het ook niet echt een “kwaliteitskeurmerk” (zoals je dat ook weleens tegenkomt op producten), omdat we hier praten over een CE-markering die gewoon wettelijk verplicht is en er dus simpelweg een set aan eisen is gesteld, waaraan het product minimaal dient te voldoen. En het is ook op geen enkele manier een vorm van garantie. Je geeft dus met het CE keurmerk alleen aan, dat producten aan alle wettelijke eisen voldoen en toont dat aan met het keurmerk op je producten en toebehoren.

Het kan dus zijn dat producten die jij wilt importeren bij een (Chinese) fabrikant, en wilt verkopen via bv. een Amazon, bol.com of mogelijk andere online platformen zal moeten voldoen aan het CE keurmerk. Nu je weet wat dat is, en welke productgroepen hiervoor in aanmerking komen …is het natuurlijk ook zaak om ermee aan de slag te gaan. We gaan je aan de hand van onderstaande 9 stappen laten zien hoe jij dat het beste kan doen …lees daarom verder om ermee te starten en ervoor te zorgen dat producten voldoen aan alle wettelijk verplichte eisen die ervoor gelden in landen binnen de Europese Unie (EU) en Europese Economische Ruime (ofwel de EER) …check alles hieronder.

In sommige gevallen is het wel duidelijk wie het CE keurmerk zal moeten aanbrengen op de producten waarvoor dat geldt. Een fabrikant binnen de EU is meestal verantwoordelijk hiervoor, of anders bv. een importeur van producten die vanuit buiten de EU worden geïmporteerd. Het is echter altijd raadzaam na te gaan wie er nou echt verantwoordelijk is, en hier ook goede afspraken over te maken gezien je dan nooit voor verassingen komt te staan. Want meestal zijn er meerdere partijen betrokken voor het op de markt brengen van die producten, en zo stel je dus verantwoordelijkheid vast en zal je alles vanzelfsprekend in goede bannen kunnen leiden. Let daar altijd goed op!

CE keurmerk productonderzoekEn van die verantwoordelijke partijen wordt dus verwacht dat ze uitgebreid moeite steken in het product dat op de markt zal verschijnen. Zo zal die ook moeten opletten dat aan de hand van “stand der huidige techniek” producten worden geproduceerd en ook dat specifieke geldende eisen (normen) worden nageleefd. Het is namelijk met het oog op veiligheid belangrijk dat producten, inclusief alle wettelijke eisen die ervoor staan, netjes in de markt kunnen worden gezet. Zorg er dus voor dat je producten hieraan voldoen. Verder wordt er ook van importeurs verwacht dat ze geen producten importeren die niet voldoen aan die wettelijke eisen …en heb je dus ook wanneer jij start met inkopen uit China, een verantwoordelijkheid hiernaar te kijken.

Nadat er is bepaald wie de verantwoordelijkheid draagt over het geproduceerde / geïmporteerde product zal er moeten worden gekeken welke richtlijn (of meerdere richtlijnen) er van toepassing is. Want het kan ook voorkomen dat je producten aan meerdere richtlijnen moeten voldoen, alvorens er een CE keurmerk op geplaatst mag worden. En dat is dus ook belangrijk …je mag namelijk nooit een CE-markering aanbrengen indien producten helemaal geen testen hebben doorstaan wat dus feitelijk op nalatigheid neerkomt. Omdat het niet altijd (gelijk) duidelijk is welke richtlijnen en voor (deel) producten gelden, kan het soms helpen te checken of er een geharmoniseerde norm voor het product bestaat die je kan raadplegen. Gebruik je zo’n geharmoniseerde norm zal je dus beter aan de wettelijke eisen kunnen voldoen, en biedt het ook een soort van bewijsvoering in eventuele conflicten (discussies) die kunnen ontstaan. Maak je gebruik van een dergelijke geharmoniseerde norm …geef dat dan ook aan in je constructiedossier en verklaring van overeenstemming.

4. RisicoanalyseCE keurmerk risicoanalyse

Wanneer je dus toepasselijke richtlijnen hebt …kan je aan de hand daarvan controleren of producten voldoen aan bepaalde eisen die er voor je items gelden. En kunnen die ook gebruikt worden voor het maken van zogeheten risicoanalyses. Het zal je een duidelijk beeld geven, welke dingen er wel of niet goed zijn aan het product …en kan je dus nodige kosten besparen in het proces dit op voorhand te weten en vast te stellen. Vervolgens kan het zijn dat er uit de risicoanalyse blijkt dat er maatregelen genomen dienen te worden, om de producten veilig te maken (bv. het aanpassen van de constructie) of dat er aan de hand van persoonlijke bescherming of waarschuwingssignalen melding van wordt gemaakt om consumenten op de hoogte te stellen.

In sommige gevallen kan het zijn dat bepaalde instanties of overheidsorganisaties je producten moeten goedkeuren alvorens er een CE keurmerk geplaatst zal mogen worden. En wanneer dat zo is dien je het dus via die weg af te handelen. Wat er dan gebeurt is dat er tijdens of na het productieproces getest wordt of producten aan de benodigde eisen voldoen. En die instanties worden ook wel een Notified Body genoemd …eveneens is het zo dat wanneer die vereist zijn je ook naast de CE-markering het ID-nummer van de organisatie zal moeten vermelden. Zorg er dus voor dat die ook vermeldt wordt bij het CE keurmerk.

Je zal voor alle producten waarop een CE keurmerk van toepassing is, ook een technisch dossier dienen bij te houden. Hierin zal je de meeste richtlijnen vinden die belangrijk zijn voor de productie van de items. Over het algemeen bestaat die uit technische informatie van het product, welke mogelijke risico’s die met zich mee kan brengen, maatregelen die zijn genomen om die risico’s te beperken en ga zo maar door. Verder moet er ook duidelijk in staan hoe producten voldoen aan de eisen die ervoor zijn vastgesteld.

Verder kunnen er in het dossier documenten worden opgenomen zoals testresultaten, specifieke aantekeningen van de ontwerpers, conceptfoto’s etc. en zal het dossier bewaard moeten blijven in het land waar dat product op de markt wordt gebracht / of geïmporteerd wordt.

Het is dus feitelijk een onderbouwing waarom dat product op een bepaalde manier tot stand is gekomen en die is op de eerste plaats voor jezelf en toezichthouders …wees daarom ook zo uitgebreid mogelijk bij het toevoegen van logischerwijs relevante stukken aan het dossier.

En verder zal je natuurlijk ook een handleiding moeten creëren, welke in de talen dient te worden bijgevoegd van landen waarin het op de markt komt. Hierin komen duidelijke instructies te staan over het veilig gebruiken van die producten, en kunnen er eventueel nog andere verplichte secties in komen te staan. Zorg ervoor dat je alles op de correcte manier in die handleiding verwerkt.

Op het moment dat alle stappen zijn doorlopen en het product aan alle eisen voldoet, zal de fabrikant of importeur een EG verklaring van overeenstemming afleggen. In die verklaring komt natuurlijk sowieso te staan om welk product het precies gaat, aan welke richtlijnen die voldoet en welke normen er zijn toegepast. En die verklaring wordt bij elk product meegeleverd in de taal van het land waar die wordt uitgebracht …eisen van die richtlijnen (details) worden ook opgenomen in die verklaring.

En nadat alles is doorlopen, mag er dan uiteindelijk een CE keurmerk op het product (en ook toebehoren) worden vermeldt. Het kan ook soms voorkomen dat daarbij het jaar van aanbrengen bij vermeldt moet worden …zorg dat je hier extra op zal letten. Verder kan het ook zijn dat bij de doorontwikkeling van je producten opnieuw alle stappen van dit proces zullen moeten worden doorlopen, wanneer die een negatief effect kunnen hebben op bepaalde richtlijnen die risicofactoren juist moeten uitsluiten.

Het is dus belangrijk om te checken of jij een CE keurmerk nodig hebt, en dan vervolgens op juiste manier te handelen om alles vervolgens in goede banen te leiden!

Over de schrijver
Hallo, Ik ben bas. Ondernemer op Slippers is de beste samenvatting van mij! Ik reis samen met mijn familie de wereld rond terwijl de business doordraait! Eigenaar van DisQounts International BV. Toonaangevend in FMCG (Fast moving Consumer Goods) en winnaar van het snelst groeiende crossborder E-Commerce bedrijf van Nederland! En natuurlijk Plazatalk, een platform waarin wij (startende) ondernemers helpen succesvol te verkopen via Marketplaces zoals bol.com en Amazon! Ik probeer over interessante onderwerpen blogs te schrijven. Mocht je leuke / interessante onderwerpen weten waarover we kunnen schrijven, laat dan een reactie achter onder deze blog. Veel leesplezier!
Reactie plaatsen